01-בראשית-אור החיים

קנה תקליטור

US$10.00
קנה עכשיו

היה ראשון לסקור מוצר זהמסלולים אורך גודל בחר רצועות
1. 01-001 הקדמה לפני האוחה'ק_חשובת הספר_שם הספר 05:39 1.32 MB הורד
2. 01-002 ד'ה נפתחו השמים עד והעד הנאמן לפירושינו 14:29 3.34 MB הורד
3. 01-003 ד'ה נפתחו השמים עד דע כי התורה תודיע 09:28 2.19 MB הורד
4. 01-004 ד'ה נפתחו השמים עד ב' ובדרך דרש יתבאר 07:07 1.65 MB הורד
5. 01-005 ד'ה נפתחו השמים עד ג׳ עוד יש לנו להבין 04:30 1.05 MB הורד
6. 01-006 ד'ה נפתחו השמים עד והגם כי מצינו לרו'ל שהרגישו 07:22 1.71 MB הורד
7. 01-007 ד'ה נפתחו השמים עד ואחר שפי' כוונת רז'ל גם 09:11 2.12 MB הורד
8. 01-008 ד'ה נפתחו השמים עד ד׳ עוד רמז בהקדמת שמים 02:19 0.55 MB הורד
9. 01-009 ד'ה נפתחו השמים עד ה' ודרך רמז חז'ל דרשו תיבת 00:36 0.16 MB הורד
10. 01-010 ד'ה נפתחו השמים עד ו׳ עוד מתפרש בראשית ע'ד או׳ 02:02 0.49 MB הורד
11. 01-011 ד'ה נפתחו השמים עד ז' עוד תתפרש בי'ת 01:33 0.38 MB הורד
12. 01-012 ד'ה נפתחו השמים עד ח׳ עוד ירמוז בראשית 02:42 0.64 MB הורד
13. 01-013 ד'ה נפתחו השמים עד ט׳ עוד תתפרש כראשית 01:03 0.26 MB הורד
14. 01-014 ד'ה נפתחו השמים עד י' עוד תתפרש ע'ד מה שאמר 00:22 0.11 MB הורד
15. 01-015 ד'ה נפתחו השמים עד יא' עוד יתפרש תיבת בראשית 01:41 0.41 MB הורד
16. 01-016 ד'ה נפתחו השמים עד יב' עוד ירצה באו' בראשית 03:12 0.75 MB הורד
17. 01-017 ד'ה נפתחו השמים עד יג' עוד ירמוז בתיבת בראשית 01:52 0.45 MB הורד
18. 01-018 ד'ה נפתחו השמים עד יד' עוד ירמוז ע״ד או' ז'ל 01:12 0.30 MB הורד
19. 01-019 ד'ה נפתחו השמים עד טו' עוד ירמוז כי להיות 01:28 0.36 MB הורד
20. 01-020 ד'ה נפתחו השמים עד טז' עוד ירמוז על פי מה 01:11 0.29 MB הורד
21. 01-021 ד'ה נפתחו השמים עד יז' עוד ירצה ע״ד או' ז״ל 01:59 0.48 MB הורד
22. 01-022 ד'ה נפתחו השמים עד יח' עוד ירצה להיות שציוה ה 01:49 0.44 MB הורד
23. 01-023 ד'ה נפתחו השמים עד יט' עוד ירמוז בי באמצעות 01:38 0.40 MB הורד
24. 01-024 ד'ה נפתחו השמים עד כ' עוד תרמוז הפרשה כולה 03:54 0.92 MB הורד
25. 01-025 ד'ה נפתחו השמים עד כא' עוד יכוין הכתוב 10:45 2.48 MB הורד
26. 01-026 ד'ה נפתחו השמים עד כב' עוד יתבאר הכתוב עז'ה 02:57 0.70 MB הורד
27. 01-027 ד'ה נפתחו השמים עד סוף האוחה'ק 11:17 2.60 MB הורד
28. 01-028 א פ' ו ויאמר אלוקים יהי רקיע וגו 01:34 0.38 MB הורד
29. 01-029 א פ' ז ויעש אלוקים את הרקיע 12:15 2.83 MB הורד
30. 01-030 א פ' ח ויקרא אלוקים לרקיע וגו 02:44 0.65 MB הורד
31. 01-031 א פ' ט ויאמר אלוקים יקוו עד ורמב'ן ז'ל פ' אומר 10:09 2.35 MB הורד
32. 01-032 א פ' ט ויאמר אלוקים יקוו עד סוף האוחה'ק 04:46 1.12 MB הורד
33. 01-033 א פ' י ויקרא אלוקים ליבשה ארץ 02:27 0.58 MB הורד
34. 01-034 א פ' יא ויאמר אלוקים תדשא וגו 02:09 0.52 MB הורד
35. 01-035 א פ' יב ותוצא הארץ וגו עד ופרש'י בד'ה לרבי חנינא 03:39 0.86 MB הורד
36. 01-036 א פ' יב ותוצא הארץ וגו עד אכן פירושן של דברים 09:10 2.12 MB הורד
37. 01-037 א פ' יב ותוצא הארץ וגו עד סוף האוחה'ק 06:20 1.47 MB הורד
38. 01-038 א פ' יד ויאמר אלוקים יהי מאורות 04:22 1.02 MB הורד
39. 01-039 א פ' טו והיו' למאורות וגו 05:45 1.34 MB הורד
40. 01-040 א פ' טז ויעש אלוקים וגו 01:29 0.36 MB הורד
41. 01-041 א פ' יז ויתן אותם 03:43 0.87 MB הורד
42. 01-042 א פ' כ ויאמר אלוקים ישרצן וגו 02:19 0.55 MB הורד
43. 01-043 א פ' כ רקיע השמים 03:17 0.78 MB הורד
44. 01-044 א פ' כא ויברא אלוקים וגו 05:44 1.34 MB הורד
45. 01-045 א פ' כב ויברך 03:54 0.91 MB הורד
46. 01-046 א פ' כד ויאמר אלוקים וגו 01:04 0.27 MB הורד
47. 01-047 א פ' כה ויעש אלוקים 00:48 0.20 MB הורד
48. 01-048 א פ' כו ויאמר אלוקים נעש' אדם וגו 08:43 2.02 MB הורד
49. 01-049 א פ' כז ויברא אלוקים את האדם בצלמו 02:08 0.51 MB הורד
50. 01-050 א פ' כח ויברך אותם 02:34 0.61 MB הורד
51. 01-051 א פ' כט ויאמר אלוקים הנה נתתי לכם 04:15 1.00 MB הורד
52. 01-052 א פ' ל ולכל חית הארץ וגו 02:23 0.57 MB הורד
53. 01-053 א פ' לא וירא אלוקים וגו 04:05 0.96 MB הורד
54. 01-054 ב פ' א ויכלו השמים וגו 12:40 2.92 MB הורד
55. 01-055 ב פ' ב ויכל אלוקים וגו 06:21 1.47 MB הורד
56. 01-056 ב פ' ב וישבות ביום השביעי 04:38 1.08 MB הורד
57. 01-057 ב פ' ג ויברך אלוקים וגו 02:46 0.66 MB הורד
58. 01-058 ב פ' ג כי בו שבת וגו 08:51 2.05 MB הורד
59. 01-059 ב פ' ד אלה תולדות וגו 03:52 0.91 MB הורד
60. 01-060 ב פ' ה וכל שיח השדה וגו 07:54 1.83 MB הורד
61. 01-061 ב פ' ח ויטע ה' וגו וישם וגו ויצמח וגו 04:10 0.97 MB הורד
62. 01-062 ב פ' טו ויקח וגו לעבדה ולשמרה 05:39 1.32 MB הורד
63. 01-063 ב פ' טז ויצו ה' וגו 02:42 0.64 MB הורד
64. 01-064 ב פ' יח ויאמר ה' וגו לא טוב וגו עד וזה הוא שיעור 08:26 1.95 MB הורד
65. 01-065 ב פ' יח ויאמר ה' וגו לא טוב וגו עד סוף האוחה'ק 06:47 1.57 MB הורד
66. 01-066 ב פ' כה ויהיו שניהם ערומים וגו 03:10 0.75 MB הורד
67. 01-067 ג פ' א והנחש היה ערום וגו 10:01 2.32 MB הורד
68. 01-068 ג פ' א ויאמר אל האשה 01:01 0.25 MB הורד
69. 01-069 ג פ' ב ותאמר האשה 08:04 1.87 MB הורד
70. 01-070 ג פ' ד ויאמר הנחש וגו 07:31 1.74 MB הורד
71. 01-071 ג פ' ו ותרא האשה וגו עד וראיתי לתת טוב טעם 08:30 1.97 MB הורד
72. 01-072 ג פ' ו ותרא האשה כי טוב וגו עד סוף האוחה'ק 10:41 2.47 MB הורד
73. 01-073 ג פ' ז ותפקחנה עיני וגו 02:23 0.57 MB הורד
74. 01-074 ג פ' ז וישמעו וגו לרוח היום 00:47 0.20 MB הורד
75. 01-075 ג פ' ט ויאמר לו איכה 02:09 0.52 MB הורד
76. 01-076 ג פ' יא ויאמר מי הגיד לך וגו 02:23 0.57 MB הורד
77. 01-077 ג פ' יא המן העץ וגו 00:24 0.12 MB הורד
78. 01-078 ג פ' יב ויאמר האדם האשה 05:16 1.23 MB הורד
79. 01-079 ג פ' יג ויאמר ה' וגו לאשה וגו 01:26 0.35 MB הורד
80. 01-080 ג פ' יד ויאמר ה' וגו אל הנחש וגו 03:37 0.85 MB הורד
81. 01-081 ג פ' טו ואיבה וגו 04:18 1.01 MB הורד
82. 01-082 ג פ' טז אל האשה אמר וגו 02:29 0.59 MB הורד
83. 01-083 ג פ' יז ולאדם אמר וגו 05:22 1.25 MB הורד
84. 01-084 ג פ' יט עד שובך וגו 03:35 0.84 MB הורד
85. 01-085 ג פ' כ ויקרא האדם שם וגו 07:10 1.66 MB הורד
86. 01-086 ג פ' כב ויאמר ה' וגו (חסר לבסוף 13:34 3.13 MB הורד
87. 01-087 ג פ' כב ויאמר ה' וגו (כפל 15:37 3.60 MB הורד
88. 01-088 ד פ' א ותלד את קין ותאמר וגו 01:27 0.36 MB הורד
89. 01-089 ד פ' ב ותוסף וגו את אחיו את הבל 01:25 0.35 MB הורד
90. 01-090 ד פ' ד_ה וישע ה' וגו אל קין וגו 02:00 0.48 MB הורד
91. 01-091 ד פ' ה ויחר לקין וגו 03:28 0.82 MB הורד
92. 01-092 ד פ' ו ויאמר קין אל קין וגו 07:14 1.68 MB הורד
93. 01-093 ד פ' ח ויאמר קין אל הבל אחיו 01:44 0.42 MB הורד
94. 01-094 ד פ' ח ויהי בהיותם בשדה 07:18 1.69 MB הורד
95. 01-095 ד פ' טו לכן כל הורג 01:32 0.37 MB הורד
96. 01-096 ה פ' א זה ספר וגו 07:14 1.68 MB הורד
97. 01-097 ה פ' ג ויולד בדמותו כצלמו 01:42 0.41 MB הורד
98. 01-098 ו פ' ג ויאמר ה לא ידין רוחי וגו עד עוד ירצה עז'ה 06:20 1.47 MB הורד
99. 01-099 ו פ' ג ויאמר ה לא ידין רוחי וגו עד סוף האוחה'ק 06:59 1.62 MB הורד
100. 01-100 ו פ' ה וירא ה' כי רבה וגו עד ולזה כאשר ר 10:04 2.33 MB הורד
101. 01-101 ו פ' ה וירא ה' כי רבה וגו עד עוד נראה לא 07:05 1.64 MB הורד
102. 01-102 ו פ' ה וירא ה' כי רבה וגו עד סוף האוהחה' 12:41 2.93 MB הורד
103. 01-103 ה פ' ז ויאמר ה' אמחה וגו 02:19 0.55 MB הורד
104. 02-01 ו פ' ט אלה תולדות נח איש צדיק 11:14 2.60 MB הורד
105. 02-02 ו פ' י ויולד נח וגו 09:38 2.23 MB הורד
106. 02-03 ו פ' יא ותשחת הארץ וגו 07:59 1.85 MB הורד
107. 02-04 ו פ' יא הארץ חמס 04:37 1.08 MB הורד
108. 02-05 ו פ' יד ויאמר אלוקים וגו 11:24 2.63 MB הורד
109. 02-06 ו פ' טו עשה לך וגו 07:13 1.68 MB הורד
110. 02-07 ו פ' יח ואני הנני מביא וגו 02:44 0.65 MB הורד
111. 02-08 ו פ' יט והקומותי את בריתי וגו 03:48 0.89 MB הורד
112. 02-09 ו פ' כא מהעוף למיניהו וגו 02:18 0.55 MB הורד
113. 02-10 ז פ' א ויאמר ה' לנח בא וגו 03:39 0.86 MB הורד
114. 02-11 ז פ' ב מכל הבהמה הטהורה תקח לך וגו 01:54 0.46 MB הורד
115. 02-12 ז פ' ה ויעש נח ככל וגו 01:42 0.41 MB הורד
116. 02-13 ז פ' ט שנים שנים באו 01:25 0.35 MB הורד
117. 02-14 ז פ' כג וימח את כל היקום 03:12 0.76 MB הורד
118. 02-15 ח פ' א ויזכור אלוקים את נח וגו 01:53 0.45 MB הורד
119. 02-16 ח פ' א ויעבור אלוקים רוח וגו 02:06 0.50 MB הורד
120. 02-17 ח פ' ב ויסכרו מעיינות וגו 01:42 0.41 MB הורד
121. 02-18 ח פ' ג וישובו המים וגו 01:28 0.36 MB הורד
122. 02-19 ח פ' ה והמים היו הלוך וחסור 00:24 0.12 MB הורד
123. 02-20 ח פ' ו ויהי מקץ וגו 00:46 0.20 MB הורד
124. 02-21 ח פ' ז וישלח את העורב 11:40 2.69 MB הורד
125. 02-22 ח פ' ט וישלח ידו וגו 00:40 0.18 MB הורד
126. 02-23 ח פ' טז צא מן התיבה 02:26 0.58 MB הורד
127. 02-24 'ח פ' כא וירח ה 03:22 0.79 MB הורד
128. 02-25 'ח פ' כא ויאמר ה 08:23 1.94 MB הורד
129. 02-26 ח פ' כא כי יצר לב וגו 02:17 0.55 MB הורד
130. 02-27 ט פ' ג כל רמש אשר הוא חי וגו 01:30 0.36 MB הורד
131. 02-28 ט פ' ז פרו ורבו 02:08 0.51 MB הורד
132. 02-29 יא פ' א ויהי כל הארץ שפה אחת וגו (חסר הסוף 08:34 1.98 MB הורד
133. 02-30 יא פ' ל ותהי שרה עקרה אין לה ולד 10:42 2.47 MB הורד
134. 02-31 יא פ' לא ויקח תרח וגו 02:34 0.61 MB הורד
135. 02-32 יא פ' לב ויהיו ימי תרח 14:29 3.34 MB הורד
136. 02-33 ט פ' יא והקמותי וגו ולא יכרת וגו עד וראיתי 05:54 1.38 MB הורד
137. 02-34 ט פ' יא והקמותי וגו ולא יכרת וגו עד וראיתי 12:39 2.92 MB הורד
138. 02-35 ט פ' יא והקמותי וגו ולא יכרת וגו עד והנה מס 07:21 1.71 MB הורד
139. 02-36 ט פ' יא והקמותי וגו ולא יכרת וגו עד אלא קשה 08:45 2.03 MB הורד
140. 02-37 ט פ' יא והקמותי וגו ולא יכרת וגו עד סוף האו 10:03 2.32 MB הורד
141. 03-01 יב פ' א לך לך מארצך וגו 11:42 2.70 MB הורד
142. 03-02 יב פ' א וממולדתך 00:19 0.10 MB הורד
143. 03-03 יב פ' א אל הארץ אשר אראך 02:35 0.61 MB הורד
144. 03-04 יב פ' ב ואעשך לגוי גדול וגו 02:42 0.64 MB הורד
145. 03-05 יב פ' ג ואברכה מברכיך וגו 09:16 2.15 MB הורד
146. 03-06 יב פ' ג ונברכו בך 00:36 0.16 MB הורד
147. 03-07 יב פ' ד וילך אברם וגו 06:06 1.42 MB הורד
148. 03-08 יב פ' ו ויעבור אברם וגו 06:50 1.59 MB הורד
149. 03-09 יב פ' ז וירא ה' אל וגו 01:56 0.47 MB הורד
150. 03-10 יב פ' ח ויעתק משם וגו 02:18 0.55 MB הורד
151. 03-11 יב פ' יא ויהי כאשר הקריב וגו הנה נא ידעתי וגו 04:24 1.03 MB הורד
152. 03-12 יב פ' יב והיה כי יראו וגו 02:05 0.50 MB הורד
153. 03-13 יב פ' יג למען יטב וגו 07:15 1.68 MB הורד
154. 03-14 יב פ' יז וינגע ה' וגו ע'ד שרי אשת וגו 00:47 0.20 MB הורד
155. 03-15 יב פ' יח ויקרא פרעה וגו למה וגו 05:52 1.37 MB הורד
156. 03-16 יג פ' ח אל נא תהי מריבה וגו 03:01 0.71 MB הורד
157. 03-17 יג פ' יד וה' אמר וגו 00:30 0.14 MB הורד
158. 03-18 יג פ' יד וראה מן המקום 00:52 0.22 MB הורד
159. 03-19 יג פ' טו כי את כל הארץ וגו 01:05 0.27 MB הורד
160. 03-20 יג פ' יז קום התהלך בארץ וגו 01:42 0.41 MB הורד
161. 03-21 יד פ' א ויהי בימי וגו 00:35 0.16 MB הורד
162. 03-22 יד פ' יב ויקחו וגו בן אחי אברם וגו 03:26 0.81 MB הורד
163. 03-23 יד פ' טז וגם את לוט וגו 01:06 0.28 MB הורד
164. 03-24 יד פ' יח ומלכי צדק וגו 05:08 1.20 MB הורד
165. 03-25 יד פ' יח והוא כהן וגו 01:46 0.43 MB הורד
166. 03-26 יד פ' יט ויברכהו ויאמר 03:03 0.72 MB הורד
167. 03-27 יד פ' כ וברוך קל עליון 02:22 0.57 MB הורד
168. 03-28 יד פ' כא תן לי הנפש וגו והרכוש וגו 06:45 1.57 MB הורד
169. 03-29 יד פ' כב ויאמר אברם אל מלך וגו 01:39 0.40 MB הורד
170. 03-30 יד פ' כג ולא תאמר אני וגו 01:29 0.36 MB הורד
171. 03-31 יד פ' כד הם יקחו חלקם וגו 00:52 0.22 MB הורד
172. 03-32 טו פ' ג ויאמר אברם הן לי וגו 08:49 2.04 MB הורד
173. 03-33 טו פ' ו והאמין בה' ויחשבה לו צדקה 02:26 0.58 MB הורד
174. 03-34 טו פ' יג ויאמר לאברם וגו 06:54 1.60 MB הורד
175. 03-35 טו פ' יד וגם את הגוי וגו עד והנכון בעיני הוא כי כל 06:37 1.54 MB הורד
176. 03-36 טו פ' יד וגם את הגוי וגו עד סוף האוחה'ק 08:07 1.88 MB הורד
177. 03-37 טו פ' טו ואתה תבא וגו 06:22 1.48 MB הורד
178. 03-38 'טו פ' טז ודור רביעי וגו כי לא שלם עד אכן כוונת ה' 07:45 1.80 MB הורד
179. 03-39 טו פ' טז ודור רביעי וגו כי לא שלם עד סוף האוחה'ק . 10:32 2.43 MB הורד
180. 03-40 טו פ' יח ביום ההוא כרת וגו 04:42 1.10 MB הורד
181. 03-41 טז פ' ה ותאמר שרי חמסי וגו עד שוב מצאתי מדרש 10:43 2.48 MB הורד
182. 03-42 טז פ' ה ותאמר שרי חמסי וגו עד ויש לדון בישמעאל 11:22 2.63 MB הורד
183. 03-43 טז פ' ה ותאמר שרי חמסי וגו עד סוף האוחה'ק 05:24 1.26 MB הורד
184. 03-44 יז פ' ה ולא יקרא וגו והיה שמך וגו 02:26 0.58 MB הורד
185. 03-45 יז פ' יח ויאמר אברהם וגו לו ישמעאל וגו 02:05 0.50 MB הורד
186. 03-46 יז פ' יח ויאמר אלוקים אבל שרה וגו 03:06 0.73 MB הורד
187. 03-47 יז פ' כ ולישמעאל שמעתיך וגו 01:59 0.48 MB הורד
188. 03-48 יז פ' כג ויקח אברהם וגו 01:05 0.27 MB הורד
189. 03-49 יז פ' כג כאשר דבר וגו 03:44 0.88 MB הורד
190. 04-01 יח פ' א וירא אליו ה 14:31 3.35 MB הורד
191. 04-02 יח פ' ב וישא עיניו וגו 06:49 1.58 MB הורד
192. 04-03 יח פ' ג ויאמר אדני אם נא וגו 01:31 0.37 MB הורד
193. 04-04 יח פ' ד יקח נא מעט וגו 04:01 0.94 MB הורד
194. 04-05 יח פ' ה כי על כן וגו 02:39 0.63 MB הורד
195. 04-06 יח פ' ט ויאמרו אליו איה וגו 01:00 0.25 MB הורד
196. 04-07 יח פ' י ויאמר שוב וגו 01:12 0.30 MB הורד
197. 04-08 יח פ' י שוב אשוב וגו 05:12 1.21 MB הורד
198. 04-09 יח פ' י ושרה שומעת 01:11 0.29 MB הורד
199. 04-10 'יח פ' יג ויאמר ה' אל אברהם וגו 05:59 1.39 MB הורד
200. 04-11 'יח פ' יג ואני זקנתי וגו 05:26 1.27 MB הורד
201. 04-12 'יח פ' יד למועד אשוב וגו 00:34 0.15 MB הורד
202. 04-13 'יח פ' טו ותכחש שרה וגו 03:30 0.82 MB הורד
203. 04-14 'יח פ' יז וה' אמר המכסה וגו 03:31 0.83 MB הורד
204. 04-15 'יח פ' יח ואברהם היו יהיה וגו 05:02 1.18 MB הורד
205. 04-16 'יח פ' כ ויאמר ה' זעקת וגו 02:40 0.63 MB הורד
206. 04-17 'יח פ' כא ארדה נא וגו 07:46 1.80 MB הורד
207. 04-18 'יח פ' כג ויגש אברהם וגו 04:20 1.01 MB הורד
208. 04-19 'יח פ' כו ויאמר ה' אם אמצא וגו 00:26 0.12 MB הורד
209. 04-20 'יח פ' כח אולי יחסרון וגו 00:29 0.13 MB הורד
210. 04-21 יח פ' כט ויוסף עוד לדבר אליו 01:04 0.27 MB הורד
211. 04-22 'יח פ' ל ויאמר אל נא יחר וגו 01:05 0.27 MB הורד
212. 04-23 'יח פ' לא ויאמר הנה וגו 01:07 0.28 MB הורד
213. 04-24 'יח פ' לב אל יחר וגו 01:17 0.32 MB הורד
214. 04-25 'יח פ' לג וילך ה' כאשר כילה וגו 01:17 0.31 MB הורד
215. 04-26 'יט פ' א ויבואו וגו 00:48 0.21 MB הורד
216. 04-27 'יט פ' א וירא לוט ויקם וגו 01:27 0.36 MB הורד
217. 04-28 'יט פ' ב והשכמתם וגו 00:36 0.16 MB הורד
218. 04-29 'יט פ' ג ויעש להם משתה ומצות וגו 01:37 0.39 MB הורד
219. 04-30 יט פ' ד טרם ישכבו 01:53 0.45 MB הורד
220. 04-31 'יט פ' יג כי משחיתים וגו 01:04 0.27 MB הורד
221. 04-32 יט פ' טז ויחזיקו האנשים 01:02 0.26 MB הורד
222. 04-33 'יט פ' יז אל תביט אחריך וגו 00:43 0.19 MB הורד
223. 04-34 יט פ' כ הנה העיר הזאת 02:08 0.51 MB הורד
224. 04-35 כ פ' ב ויאמר אברהם אל שרה 01:15 0.31 MB הורד
225. 04-36 'כ פ' ג הנך מת על וגו 01:47 0.43 MB הורד
226. 04-37 'כ פ' ד ואבימלך לא קרב אליה וגו 00:33 0.15 MB הורד
227. 04-38 'כ פ' ד הגוי גם צדיק וגו 08:09 1.89 MB הורד
228. 04-39 'כ פ' ו ויאמר אליו האלוקים וגו 10:21 2.39 MB הורד
229. 04-40 'כ פ' ז ועתה השב אשת וגו 01:59 0.48 MB הורד
230. 04-41 'כ פ' ט ויאמר מה עשית וגו 03:14 0.76 MB הורד
231. 04-42 כ פ' י ויאמר אבימלך 01:15 0.31 MB הורד
232. 04-43 'כ פ' יא כי אמרתי וגו 03:09 0.74 MB הורד
233. 04-44 'כ פ' יב וגם אמנה אחותי וגו 03:46 0.88 MB הורד
234. 04-45 'כ פ' יג ויהי כאשר וגו 02:10 0.52 MB הורד
235. 04-46 'כ פ' יח כי עצור וגו 01:59 0.48 MB הורד
236. 04-47 'כא פ' א וה' פקד וגו 02:56 0.69 MB הורד
237. 04-48 'כא פ' א ויעש ה' וגו 05:08 1.20 MB הורד
238. 04-49 כא פ' ב ותהר ותלד שרה לאברהם בן 03:42 0.87 MB הורד
239. 04-50 כא פ' ב לזקוניו 03:20 0.79 MB הורד
240. 04-51 'כא פ' ג בנו הנולד לו אשר וגו 02:07 0.51 MB הורד
241. 04-52 כא פ' יא על אודות בנו 02:29 0.59 MB הורד
242. 04-53 כא פ' יד על שכמה ואת הילד 00:35 0.16 MB הורד
243. 04-54 'כא פ' כד ויאמר אברהם אנוכי וגו 02:04 0.50 MB הורד
244. 04-55 'כא פ' כו ויאמר אבימלך וגו 02:18 0.55 MB הורד
245. 04-56 'כב פ' א ויהי אחר הדברים וגו 02:26 0.58 MB הורד
246. 04-57 'כב פ' א והאלוקים נסה וגו 00:36 0.16 MB הורד
247. 04-58 כב פ' א ויאמר אליו אברהם 00:29 0.13 MB הורד
248. 04-59 כב פ' ב קח נא 01:48 0.44 MB הורד
249. 04-60 'כב פ' ב את בנך וגו 01:09 0.29 MB הורד
250. 04-61 כב פ' ג וישכם אברהם בבוקר 00:55 0.23 MB הורד
251. 04-62 'כב פ' כ ויהי אחרי הדברים ויוגד וגו 01:43 0.42 MB הורד
252. 05-01 כג פ' א ויהי חיי שרה_ עד ואו' עוד שניי חיי שרה 11:22 2.62 MB הורד
253. 05-02 כג פ' א ויהי חיי שרה_ עד סוף האוחה'ק 13:34 3.13 MB הורד
254. 05-03 כג פ' ב ותמת שרה 14:25 3.32 MB הורד
255. 05-04 כג פ' ב לספוד לשרה ולבכותה 01:34 0.38 MB הורד
256. 05-05 כג פ' ג מעל פני מתו 04:17 1.00 MB הורד
257. 05-06 כג פ' ג וידבר אל בני חת לאמור 06:06 1.42 MB הורד
258. 05-07 'כג פ' ד גר ותושב וגו 06:37 1.54 MB הורד
259. 05-08 כג פ' ד ואקברה וגו 03:50 0.90 MB הורד
260. 05-09 'כג פ' ה ויענו וגו 01:38 0.40 MB הורד
261. 05-10 'כג פ' ו שמענו וגו 03:26 0.81 MB הורד
262. 05-11 כג פ' ו אדוני 01:33 0.38 MB הורד
263. 05-12 'כג פ' ז ויקם וישתחו וגו 00:57 0.24 MB הורד
264. 05-13 'כג פ' ח וידבר וגו' אם יש את נפשיכ' וגו 07:48 1.81 MB הורד
265. 05-14 כג פ' ט ויתן לי וגו' עד עוד יש לחוש שמא 08:20 1.93 MB הורד
266. 05-15 כג פ' ט ויתן לי וגו' עד סוף האוחה'ק 12:06 2.79 MB הורד
267. 05-16 כג פ' יא לא אדוני 02:12 0.53 MB הורד
268. 05-17 כג פ' יא והמערה 02:08 0.51 MB הורד
269. 05-18 'כג פ' יג וידבר וגו' לאמר אך וגו 00:48 0.20 MB הורד
270. 05-19 'כג פ' יג נתתי כסף וגו 01:15 0.31 MB הורד
271. 05-20 כג פ' יט ואכרי כן וגו' ויקם וגו' עד ונשאר לדעת אם 12:40 2.92 MB הורד
272. 05-21 כג פ' יט ואכרי כן וגו' ויקם וגו' עד סוף האחה'ק 08:08 1.88 MB הורד
273. 05-22 כד פ' א ואברהם זקן וגו 03:13 0.76 MB הורד
274. 05-23 כד פ' ג אשר אנוכי יושב בקרבו 05:11 1.21 MB הורד
275. 05-24 'כד פ' ד כי אם אל ארצי וגו 01:55 0.46 MB הורד
276. 05-25 כד פ' ח וניקת משבעתי זו 02:47 0.66 MB הורד
277. 05-26 'כד פ' ח רק את בני וגו 01:33 0.38 MB הורד
278. 05-27 'כד פ' י עשרה גמלים מגמלי וגו 08:06 1.88 MB הורד
279. 05-28 'כד פ' יב ויאמר ה' וגו' הקרה וגו 07:24 1.72 MB הורד
280. 05-29 כד פ' טו טרם כלה לדבר 01:42 0.41 MB הורד
281. 05-30 כד פ' טו רבקה יוצאת 01:32 0.37 MB הורד
282. 05-31 'כד פ' יז הגמאני נא וגו 03:04 0.72 MB הורד
283. 05-32 'כד פ' יח ותאמר שתה וגו 03:09 0.74 MB הורד
284. 05-33 כד פ' יט ותכל להשקותו 08:04 1.87 MB הורד
285. 05-34 כד פ' כא והאיש משתאה מחריש 03:34 0.84 MB הורד
286. 05-35 כד פ' כב על ידיה 01:19 0.32 MB הורד
287. 05-36 'כד פ' כג בת מי את הגידי וגו 03:42 0.87 MB הורד
288. 05-37 'כד פ' כד בת בתואל אשר ילדה וגו 00:39 0.17 MB הורד
289. 05-38 'כד פ' כט ולרבקה אח ושמו לבן וגו 08:51 2.05 MB הורד
290. 05-39 'כד פ' ל ויבא אל וגו' והנה עןמד על וגו 04:14 0.99 MB הורד
291. 05-40 כד פ' מה אני טרם וגו' לדבר אל לבי 01:10 0.29 MB הורד
292. 05-41 כד פ' מז ואשאל אותה ואשים וגו' 01:49 0.44 MB הורד
293. 05-42 'כד פ' ס את היי לאלפי רבבה וגו 03:39 0.86 MB הורד
294. 05-43 'כה פ' ו ולבני הפלגשים וגו 01:46 0.43 MB הורד
295. 05-44 כה פ' ז ואלה שני וגו' אשר חי 01:06 0.27 MB הורד
296. 06-01 כה פ' יט ואלה תולדות וגו'_ עד עוד ירמוז על עיקר 11:25 2.64 MB הורד
297. 06-02 כה פ' יט ואלה תולדות וגו'_ עד עוד ירמוז עז'ה 11:20 2.62 MB הורד
298. 06-03 כה פ' יט ואלה תולדות וגו'_ עד סוף האוחה'ק 06:43 1.56 MB הורד
299. 06-04 'כה פ' כ ויהי יצחק בן מ וגו 04:01 0.94 MB הורד
300. 06-05 'כה פ' כ בת בתואל הארמי וגו 12:39 2.92 MB הורד
301. 06-06 'כה פ' כא ויעתר לו וגו 01:13 0.30 MB הורד
302. 06-07 'כה פ' כב ויתרצצו הבנים וגו 07:49 1.81 MB הורד
303. 06-08 'כה פ' כג יואמר ה לה וגו 10:04 2.33 MB הורד
304. 06-09 כה פ' כו ויקרא שמו יעקב 00:56 0.24 MB הורד
305. 06-10 'כה פ' כח ויאהב יצחק וגו 05:38 1.31 MB הורד
306. 06-11 כה פ' כט ויזד יעקב 00:45 0.20 MB הורד
307. 06-12 'כה פ' ל על כן קרא שמו וגו 01:02 0.26 MB הורד
308. 06-13 'כה פ' לא ויאמר יעקב מכרה כיום וגו 03:57 0.93 MB הורד
309. 06-14 כה פ' לג ויאמר השבעה לי 12:17 2.83 MB הורד
310. 06-15 כה פ' לג וימכור את בכורתו 03:39 0.86 MB הורד
311. 06-16 'כה פ' לד ויקם וילך ויבז עשו וגו 02:06 0.50 MB הורד
312. 06-17 'כו פ' ב שכון בארץ אשר וגו 01:39 0.40 MB הורד
313. 06-18 'כו פ' ג כי לך ולזרעך וגו 05:04 1.18 MB הורד
314. 06-19 'כו פ' ה שמע אברהם בקולי וגו 02:20 0.56 MB הורד
315. 06-20 כו פ' ו וישב יצחק בגרר 00:47 0.20 MB הורד
316. 06-21 כו פ' ח מצחק את רבקה 01:02 0.26 MB הורד
317. 06-22 כו פ' יא מות יומת 00:45 0.19 MB הורד
318. 06-23 כו פ' יב מאה שערים ויברכהו 01:16 0.31 MB הורד
319. 06-24 'כו פ' טו וכל הבארות וגו 02:35 0.61 MB הורד
320. 06-25 'כו פ' טז כי עצמת ממנו וגו 00:38 0.17 MB הורד
321. 06-26 כו פ' יז ויחן בנחל גרר 01:44 0.42 MB הורד
322. 06-27 'כו פ' כד אל תירא כי אתך וגו 00:48 0.21 MB הורד
323. 06-28 'כו פ' כו ואבימלך הלך אליו מגרר וגו 09:53 2.28 MB הורד
324. 06-29 'כו פ' כו ואחוזת מרעהו ופיכול וגו 06:34 1.53 MB הורד
325. 06-30 כו פ' כז ויאמר אליהם יצחק 03:54 0.92 MB הורד
326. 06-31 'כו פ' כח ויאמרו ראה ראינו וגו 03:10 0.75 MB הורד
327. 06-32 'כו פ' כח ונאמר תהי נא וגו 03:38 0.85 MB הורד
328. 06-33 'כו פ' כח בינותינו בינינו ובניך וגו 09:23 2.17 MB הורד
329. 06-34 כו פ' כט אם תעשה עמנו עד וראיתי לרז'ל שאמרו 07:42 1.79 MB הורד
330. 06-35 כו פ' כט אם תעשה עמנו עד סוף האוחה'ק 07:31 1.74 MB הורד
331. 06-36 כז פ' א ויהי כי זקן יצחק 01:12 0.30 MB הורד
332. 06-37 כז פ' א את עשיו 00:16 0.08 MB הורד
333. 06-38 כז פ' א בנו הגדול 01:13 0.30 MB הורד
334. 06-39 'כז פ' ה ורבקה שומעת וגו 02:14 0.54 MB הורד
335. 06-40 כז פ' ו ורבקה אמרה 00:32 0.15 MB הורד
336. 06-41 'כז פ' ו לאמר הנה וגו 01:01 0.25 MB הורד
337. 06-42 כז פ' ו אחיך לאמור 01:24 0.34 MB הורד
338. 06-43 כז פ' ח שמע בקולי 02:13 0.53 MB הורד
339. 06-44 'כז פ' יג עלי קללתך בני וגו 06:12 1.44 MB הורד
340. 06-45 'כז פ' טו ותלבש וגו 00:47 0.20 MB הורד
341. 06-46 כז פ' יט אנוכי עשו בכוריך 01:00 0.25 MB הורד
342. 06-47 'כז פ' כג ולא הכירו כי היו וגו 00:42 0.18 MB הורד
343. 06-48 כז פ' כג ויברכהו 01:31 0.37 MB הורד
344. 06-49 'כז פ' כד ויאמר אתה זה וגו 01:52 0.45 MB הורד
345. 06-50 'כז פ' כז ויברכהו ויאמר ראה וגו 00:49 0.21 MB הורד
346. 06-51 כז פ' כח ויתן לך האלוקים 02:51 0.68 MB הורד
347. 06-52 'כז פ' כט יעבדוך וגו 01:00 0.25 MB הורד
348. 06-53 כז פ' כט הוי גביר לאחיך 02:30 0.60 MB הורד
349. 06-54 'כז פ' כט אורריך וגו' ומברכיך וגו 04:05 0.96 MB הורד
350. 06-55 כז פ' ל ויהי כאשר כילה 00:42 0.18 MB הורד
351. 06-56 'כז פ' ל ויהי אך יצא וגו 01:34 0.38 MB הורד
352. 06-57 'כז פ' לג ויחרד יצחק גם ברוך וגו 02:47 0.66 MB הורד
353. 06-58 'כז פ' לו ויאמר הכי קרא וגו 01:39 0.40 MB הורד
354. 06-59 כז פ' לז ויען יצחק 01:02 0.26 MB הורד
355. 06-60 כז פ' לט ויען יצחק אביו 00:39 0.17 MB הורד
356. 06-61 'כז פ' מ ואת אחיך וגו 03:01 0.71 MB הורד
357. 06-62 'כז פ' מא יקרבו ימי אבל וגו 00:33 0.15 MB הורד
358. 06-63 כז פ' מב עשו בנה הגדול 00:33 0.15 MB הורד
359. 06-64 כז פ' מב מתנחם לך 00:25 0.12 MB הורד
360. 06-65 כז פ' מג ועתה בני 01:17 0.32 MB הורד
361. 06-66 כז פ' מג ברח לך אל לבן 00:19 0.10 MB הורד
362. 06-67 'כז פ' מד עד אשר תשוב וגו 01:33 0.38 MB הורד
363. 06-68 'כז פ' מה גם שניכם וגו 00:50 0.21 MB הורד
364. 06-69 'כז פ' מו קצתי בחיי וגו 00:59 0.25 MB הורד
365. 06-70 כח פ' ה וישלח יצחק וגו' עד ותמצא כי ממין האומות 08:01 1.86 MB הורד
366. 06-71 כח פ' ה וישלח יצחק וגו' עד סוף האוחה'ק 07:14 1.68 MB הורד
367. 06-72 'כח פ' ו וירא עשו כי ברך וגו 04:11 0.98 MB הורד
368. 06-73 'כח פ' ח וירא עשו כי רעות וגו 02:24 0.57 MB הורד
369. 07-01 'כח פ' י ויצא יעקב וגו 10:44 2.48 MB הורד
370. 07-02 כח פ' יא ויפגע במקום 06:20 1.47 MB הורד
371. 07-03 כח פ' יא וישכב במקום ההוא 04:14 0.99 MB הורד
372. 07-04 'כח פ' יב ויחךום והנה וגו 03:42 0.87 MB הורד
373. 07-05 כח פ' יג והנה ה נצב עליו 05:18 1.24 MB הורד
374. 07-06 'כח פ' יג אלוקי אברהם אביך וגו 13:12 3.05 MB הורד
375. 07-07 כח פ' יד ונברכו בך כל משפחות וגו' עד ואו' ויקחו מא 09:41 2.24 MB הורד
376. 07-08 כח פ' יד ונברכו בך כל משפחות וגו' עד סוף האוחה'ק 16:06 3.71 MB הורד
377. 07-09 'כח פ' טז ויקץ וגו' ואנוכי וגו 06:47 1.58 MB הורד
378. 07-10 'כח פ' יז ויירא ויאמר וגו 05:28 1.28 MB הורד
379. 07-11 'כח פ' כ וידר יעקב וגו 04:00 0.94 MB הורד
380. 07-12 'כח פ' כ אם יהיה וגו 03:06 0.73 MB הורד
381. 07-13 כח פ' כא והיה ה לי לאלוקים 04:40 1.09 MB הורד
382. 07-14 'כח פ' כב והאבן הזאת וגו 02:22 0.56 MB הורד
383. 07-15 כט פ' א וישא יעקב רגליו 04:38 1.08 MB הורד
384. 07-16 כט פ' ב והאבן גדולה 04:18 1.01 MB הורד
385. 07-17 'כט פ' ו ויאמר להם השלום וגו' והנה רחל וגו 10:56 2.53 MB הורד
386. 07-18 'כט פ' ז ויאמר הן עוד וגו 02:52 0.68 MB הורד
387. 07-19 כט פ' ט עודנו מדבר עמם 03:09 0.75 MB הורד
388. 07-20 כט פ' ט עם הצאן אשר לאביה 04:25 1.04 MB הורד
389. 07-21 'כט פ' י ויהי כאשר וגו 10:00 2.31 MB הורד
390. 07-22 'כט פ' יב ויגד יעקב וגו 05:57 1.38 MB הורד
391. 07-23 'כט פ' יג ויהי כשמוע לבן וגו 03:43 0.87 MB הורד
392. 07-24 'כט פ' יג ויספר ללבן את כל וגו 03:18 0.78 MB הורד
393. 07-25 'כט פ' יד ויאמר לו וגו 06:53 1.60 MB הורד
394. 07-26 'כט פ' יד וישב עמו חודש וגו 03:15 0.77 MB הורד
395. 07-27 'כט פ' טו ויאמר לבן וגו' הכי אחי וגו 06:26 1.50 MB הורד
396. 07-28 'כט פ' טז וללבן ב בנות וגו 01:43 0.42 MB הורד
397. 07-29 'כט פ' יז ועיני לאה רכות וגו 00:39 0.17 MB הורד
398. 07-30 כט פ' יז יפת תואר ויפת מראה 00:37 0.17 MB הורד
399. 07-31 כט פ' יח ויאהב יעקב את רחל 00:42 0.18 MB הורד
400. 07-32 כט פ' יח אעבדך ז שנים 00:47 0.20 MB הורד
401. 07-33 כט פ' יח ברחל בתך הקטנה 00:33 0.15 MB הורד
402. 07-34 'כט פ' יט ויאמר לבן טוב תתי וגו 04:42 1.10 MB הורד
403. 07-35 'כט פ' כ ויעבוד יעקב ברחל וגו 00:37 0.16 MB הורד
404. 07-36 'כט פ' כא ויאמר יעקב הבה וגו 02:05 0.50 MB הורד
405. 07-37 'כט פ' כג ויהי בערב וגו 00:57 0.24 MB הורד
406. 07-38 כט פ' כג ויקח את לאה 00:24 0.12 MB הורד
407. 07-39 כט פ' כג ויבא אותה 00:53 0.23 MB הורד
408. 07-40 כט פ' כג ויבא אליה 01:39 0.40 MB הורד
409. 07-41 כט פ' כד ללאה בתו שפחה 03:04 0.72 MB הורד
410. 07-42 כט פ' כה ויהי בבוקר 00:13 0.07 MB הורד
411. 07-43 כט פ' כה והנה הוא לאה 00:48 0.20 MB הורד
412. 07-44 'כט פ' כה מה זאת עשית וגו 02:57 0.70 MB הורד
413. 07-45 'כט פ' כו ויאמר לבן לא יעשה כן וגו 04:18 1.01 MB הורד
414. 07-46 כט פ' כח לו לאשה 00:18 0.09 MB הורד
415. 07-47 כט פ' כט לה לשפחה 00:40 0.18 MB הורד
416. 07-48 כט פ' ל ויהא גם אל רחל 02:08 0.51 MB הורד
417. 07-49 כט פ' ל וירא ה כי שנואה לאה 01:37 0.39 MB הורד
418. 07-50 'כט פ' לב ותהר לאה וגו' ותהר עוד וגו 05:05 1.19 MB הורד
419. 07-51 'ל פ' א ותרא רחל וגו 01:58 0.47 MB הורד
420. 07-52 'ל פ' ב ויחר אף וגו 00:43 0.19 MB הורד
421. 07-53 'ל פ' ג ותאמר הנה אמתי וגו 04:12 0.98 MB הורד
422. 07-54 'ל פ' טו המעט קחתך וגו 03:07 0.74 MB הורד
423. 07-55 'ל פ' טו לכן ישכב וגו 01:05 0.27 MB הורד
424. 07-56 'ל פ' טז ותצא לאה וגו 02:17 0.55 MB הורד
425. 07-57 'ל פ' טז שכור שכרתיך וגו 00:37 0.16 MB הורד
426. 07-58 ל פ' טז בלילה הוא 00:18 0.09 MB הורד
427. 07-59 ל פ' יז וישמע אלוקים 01:25 0.35 MB הורד
428. 07-60 'ל פ' כב ויזכור אלוקים וגו 01:10 0.29 MB הורד
429. 07-61 'ל פ' לב הסר מכם וגו 04:42 1.10 MB הורד
430. 07-62 ל פ' מ פני הצאן אל עקוד 00:16 0.09 MB הורד
431. 07-63 ל פ' מ וישת לו עדרים וגו 00:50 0.21 MB הורד
432. 07-64 ל פ' מא והיה בכל יחם וגו 02:34 0.61 MB הורד
433. 07-65 לא פ' ב וירא יעקב וגו' ויאמר ה אל יעקב 05:23 1.25 MB הורד
434. 07-66 לא פ' ה ויאמר להן רואה אני וגו 01:15 0.31 MB הורד
435. 07-67 לא פ' ז ואביכן וגו 01:36 0.39 MB הורד
436. 07-68 לא פ' ח אם כה יאמרו 03:03 0.72 MB הורד
437. 07-69 לא פ' י העתודים וגו 08:00 1.85 MB הורד
438. 07-70 לא פ' יב כי ראיתי כל אשר לבן וגו 02:18 0.55 MB הורד
439. 07-71 לא פ' יד העוד לנו וגו 02:59 0.71 MB הורד
440. 07-72 לא פ' טז אשר הציל וגו' לנו וגו 01:05 0.27 MB הורד
441. 07-73 לא פ' כ ויגנוב וגו 03:08 0.74 MB הורד
442. 07-74 לא פ' כג דרך שבעת ימים 04:26 1.04 MB הורד
443. 07-75 לא פ' ל ועתה הלוך וגו 01:22 0.33 MB הורד
444. 07-76 לא פ' לא ויען יעקב וגו 01:05 0.27 MB הורד
445. 07-77 לא פ' לב לא יחיה 00:24 0.11 MB הורד
446. 07-78 לא פ' לו ויחר ליעקב וירב 00:20 0.10 MB הורד
447. 07-79 לא פ' לו וירב בלבן 00:56 0.24 MB הורד
448. 07-80 לא פ' לו מה פשעי וגו 02:08 0.51 MB הורד
449. 07-81 לא פ' לז מששת את כל וגו 00:47 0.20 MB הורד
450. 07-82 לא פ' לז מה מצאת מכל וגו 02:29 0.59 MB הורד
451. 07-83 לא פ' לח זה עשרים וגו 01:31 0.37 MB הורד
452. 07-84 'לא פ' לח רחליך ועזיך וגו 05:07 1.19 MB הורד
453. 07-85 לא פ' לט טריפה לא וגו 04:36 1.08 MB הורד
454. 07-86 'לא פ' מב לולי אלוקי אבי וגו 03:38 0.86 MB הורד
455. 07-87 'לא פ' מב את עניי וגו 00:42 0.18 MB הורד
456. 07-88 'לא פ' מג ויען לבן וגו 01:51 0.45 MB הורד
457. 07-89 'לא פ' מג ולבנותי וגו 01:19 0.33 MB הורד
458. 07-90 לא פ' מג לבניהם אשר ילדו 01:21 0.33 MB הורד
459. 07-91 'לב פ' א ויפגען בו מלאכי וגו 03:10 0.75 MB הורד
460. 08-01 לב פ' ג וישלח 11:27 2.64 MB הורד
461. 08-02 לב פ' ד ויצו אותם לאמור 02:17 0.54 MB הורד
462. 08-03 לב פ' ד עם לבן גרתי וגו 03:53 0.91 MB הורד
463. 08-04 לב פ' ו וישובו המלאכים 02:17 0.55 MB הורד
464. 08-05 לב פ' ז ויירא יעקב וגו 03:08 0.74 MB הורד
465. 08-06 לב פ' ח ויאמר אם יבא וגו 02:10 0.52 MB הורד
466. 08-07 לב פ' י קטונתי וגו 06:19 1.47 MB הורד
467. 08-08 לב פ' יא הצילני נא 01:21 0.33 MB הורד
468. 08-09 לב פ' יא מיד אחי וגו 03:36 0.85 MB הורד
469. 08-10 לב פ' יד עזים מאתים וגו 01:25 0.35 MB הורד
470. 08-11 לב פ' יז ויצו את וגו 02:25 0.58 MB הורד
471. 08-12 לב פ' יז ואמרת לעבדך וגו 01:16 0.31 MB הורד
472. 08-13 לב פ' כ ואמרתם וגו 00:43 0.19 MB הורד
473. 08-14 לב פ' כו לא אשלחך וגו 01:07 0.28 MB הורד
474. 08-15 לב פ' כט הגידה נא שמך 00:35 0.16 MB הורד
475. 08-16 לב פ' כט למה זה תשאל וגו 01:14 0.31 MB הורד
476. 08-17 לב פ' ל פנים אל פנים וגו 00:50 0.21 MB הורד
477. 08-18 לב פ' לא כאשר עבר את פנואל 00:39 0.17 MB הורד
478. 08-19 לב פ' לב על כן לא יאכלו וגו 00:50 0.21 MB הורד
479. 08-20 לג פ' ט ויאמר עשיו יש לי 03:29 0.82 MB הורד
480. 08-21 לג פ' י אל נא אם נא מצאתי וגו 07:02 1.63 MB הורד
481. 08-22 לג פ' טו למה זה אמצא וגו 01:45 0.42 MB הורד
482. 08-23 לג פ' יז נסע סכותה 01:44 0.42 MB הורד
483. 08-24 לג פ' יח ויבא יעקב שלם 02:00 0.48 MB הורד
484. 08-25 לד פ' א ותצא דינה וגו 03:08 0.74 MB הורד
485. 08-26 לד פ' ב נשיא הארץ 00:40 0.18 MB הורד
486. 08-27 לד פ' ב וישכב אותה וגו 01:33 0.38 MB הורד
487. 08-28 לד פ' ה עד בואם 01:44 0.42 MB הורד
488. 08-29 לד פ' ז ויתעצבו וגו 03:16 0.77 MB הורד
489. 08-30 לד פ' ח וידבר בני יעקב וגו 02:41 0.64 MB הורד
490. 08-31 לד פ' יג ויענו בני יעקב וגו 06:15 1.45 MB הורד
491. 08-32 לד פ' טז ונתנו את וגו 01:44 0.42 MB הורד
492. 08-33 לד פ' יז ואם לא תשמעו וגו 03:29 0.82 MB הורד
493. 08-34 לד פ' כא שלמים הם אתנו 01:22 0.33 MB הורד
494. 08-35 לד פ' כה ויהרגו כל זכר ואת חמור(חסר הסוף 04:04 0.95 MB הורד
495. 08-36 לד פ' כה ויהרגו כל זכר עד טעם אומרו אשר 09:57 2.30 MB הורד
496. 08-37 לד פ' כה ויהרגו כל זכר ואת חמור עד סוף האוחה'ק 10:35 2.45 MB הורד
497. 08-38 לד פ' כז בני יעקב באו וגו 05:34 1.30 MB הורד
498. 08-39 לד פ' ל ויאמר יעקב וגו 01:40 0.40 MB הורד
499. 08-40 לד פ' לא ויאמרו הכזונה וגו 05:18 1.24 MB הורד
500. 08-41 לה פ' א קום עלה וגו ושב שם וגו 02:26 0.58 MB הורד
501. 08-42 לה פ' ב הסירו את אלוקי הנכר עד וא'ת למה יחוש 12:38 2.92 MB הורד
502. 08-43 לה פ' ב הזירו את אלוקי הנכר עד סוף האוחה'ק 07:28 1.73 MB הורד
503. 08-44 לה פ' ה ויסעו ויהי וגו 02:04 0.50 MB הורד
504. 08-45 לה פ' ז ויקרא למקום קל וגו 08:45 2.02 MB הורד
505. 08-46 לה פ' יב לאברהם וליצחק 00:49 0.21 MB הורד
506. 08-47 לה פ' יב אתן את הארץ 01:15 0.31 MB הורד
507. 08-48 לה פ' טו ויקרא יעקה וגו 02:25 0.57 MB הורד
508. 08-49 לה פ' יז אל תראי כי גם וגו 04:26 1.04 MB הורד
509. 08-50 לה פ' כג בני לאה בכור יעקב וגו 02:04 0.50 MB הורד
510. 08-51 לה פ' כח ויהי ימי יצחק וגו 03:13 0.76 MB הורד
511. 08-52 לו פ' א הוא אדום 03:46 0.89 MB הורד
512. 08-53 לו פ' כ אלה בני שעיר וגו 01:45 0.42 MB הורד
513. 08-54 לו פ' כז אלה בני אצר וגו 04:33 1.06 MB הורד
514. 08-55 לו פ' לא ואלה המלאכים וגו 05:59 1.39 MB הורד
515. 09-01 לז פ' א וישב יעקב וגו 12:38 2.19 MB הורד
516. 09-02 לז פ' ב אלה תולדות עד עוד ירצה להודיע 10:37 1.85 MB הורד
517. 09-03 לז פ' ב אלה תולדות עד סוף האוחה'ק 09:51 1.71 MB הורד
518. 09-04 לז פ' ב בן שבע עשרה 04:15 0.75 MB הורד
519. 09-05 לז פ' ב היה רועה וגו עד ואולי כי גם מטעם זה יצא 08:04 1.41 MB הורד
520. 09-06 לז פ' ב היה רועה ןגן עד סוף האוחה'ק 06:55 1.21 MB הורד
521. 09-07 לז פ' ג וישראל אהב וגו (חסר הסוף) 03:43 0.66 MB הורד
522. 09-08 לז פ' ה ויחלום יוסף וגו' 06:48 1.19 MB הורד
523. 09-09 לז פ' ה ויחלום יוסף וגו 01:55 0.35 MB הורד
524. 09-10 לז פ' ה ויגד לאחיו 05:01 0.88 MB הורד
525. 09-11 לז פ' ו שמעו נא החלום 10:02 1.74 MB הורד
526. 09-12 לז פ' ו החלום הזה 00:57 0.18 MB הורד
527. 09-13 לז פ' ז והנה אנחנו וגו' 04:59 0.88 MB הורד
528. 09-14 לז פ' ז והנה אנחנו וגו 02:57 0.53 MB הורד
529. 09-15 לז פ' ח ויאמרו לו אחיו וגו 08:12 1.43 MB הורד
530. 09-16 לז פ' ח ויוסיפו עוד וגו 01:03 0.20 MB הורד
531. 09-17 לז פ' ח ועל דבריו 08:13 1.43 MB הורד
532. 09-18 לז פ' י ויגער בו וגו 04:35 0.81 MB הורד
533. 09-19 לז פ' יא ויקנאו בו אחיו 02:35 0.47 MB הורד
534. 09-20 לז פ' יג לכה ואשלחך וגו 02:05 0.38 MB הורד
535. 09-21 לז פ' יד לך נא ראה וגו עד ואם תאמר א'כ למה היה 14:00 2.43 MB הורד
536. 09-22 לז פ' יד לך נא ראה וגו עד סוף האוחה'ק(חסר כמה מילי 06:21 1.11 MB הורד
537. 09-23 לז פ' יד ויבא שכמה 02:38 0.48 MB הורד
538. 09-24 לז פ' טז הגידה נא וגו 03:46 0.67 MB הורד
539. 09-25 לז פ' יז נסעו מזה כי שמעתי וגו 13:41 2.37 MB הורד
540. 09-26 לז פ' יח ויראו אותו וגו(חסר כמה מילים) 06:26 1.13 MB הורד
541. 09-27 לז פ' כ ועתה לכו וגו 11:05 1.93 MB הורד
542. 09-28 לז פ' כ ונראה מה יהיו וגו 01:16 0.24 MB הורד
543. 09-29 לז פ' כא ויצילהו מידם 04:31 0.80 MB הורד
544. 09-30 לז פ' כא לא נכנו נפש 02:23 0.43 MB הורד
545. 09-31 לז פ' כג ויפשיטו את ויסף וגו(חסר כמה מילים) 04:08 0.73 MB הורד
546. 09-32 לז פ' כח ויעברו אנשים מדינים וגו 13:01 2.26 MB הורד
547. 09-33 לז פ' כח וימכרו את יוסף 04:23 0.77 MB הורד
548. 09-34 לז פ' כט וישב ראובן וגו 04:37 0.81 MB הורד
549. 09-35 לז פ' לג טרוף טורף 03:11 0.57 MB הורד
550. 09-36 לז פ' לה ויקומו כל בניו וגו 08:35 1.50 MB הורד
551. 09-37 לז פ' לה ויבך אותו 02:28 0.45 MB הורד
552. 09-38 לח פ' א וירד יהודה מאת וגו 02:53 0.52 MB הורד
553. 09-39 לח פ' ב בת איש כנעני 10:45 1.87 MB הורד
554. 09-40 לח פ' ב ויקחה 00:48 0.16 MB הורד
555. 09-41 לח פ' יד כי ראתה 04:25 0.78 MB הורד
556. 09-42 לח פ' כד הוציאוה ותשרף 04:10 0.74 MB הורד
557. 09-43 לח פ' כו צדקה ממני 05:38 0.99 MB הורד
558. 09-44 לח פ' כו כי על כן לא נתתיה וגו 04:07 0.73 MB הורד
559. 09-45 לח פ' כח על ידו שני לאמור 02:53 0.52 MB הורד
560. 09-46 לח פ' כט מה פרצת וגו 03:03 0.55 MB הורד
561. 09-47 לט פ' ב ויהי בבית אדוניו וגו 02:33 0.46 MB הורד
562. 09-48 לט פ' ט באשר את אשתו 02:02 0.37 MB הורד
563. 09-49 לט פ' ט ואיך אעשה וגו 00:59 0.19 MB הורד
564. 09-50 לט פ' יא ותתפשהו וגו 00:38 0.13 MB הורד
565. 09-51 לט פ' יד ותקרא לאנשי וגו 02:55 0.52 MB הורד
566. 09-52 לט פ' יז מדבר אליו וגו 01:12 0.23 MB הורד
567. 09-53 לט פ' יט לאמר כדברים וגו 00:58 0.19 MB הורד
568. 09-54 לט פ' כא ויהי ה את יוסף ויט וגו 02:24 0.44 MB הורד
569. 09-55 לט פ' כב הוא היה עושה וגו 02:23 0.43 MB הורד
570. 09-56 מ פ' ו והנם זועפים 01:34 0.29 MB הורד
571. 09-57 מ פ' ז וישאל וגו 03:44 0.66 MB הורד
572. 09-58 מ פ' ח ויאמרו וגו 01:33 0.29 MB הורד
573. 09-59 מ פ' ח הלא לאלוקים פתרונים 05:05 0.89 MB הורד
574. 09-60 מ פ' ט בחלומי 00:38 0.13 MB הורד
575. 09-61 מ פ' יד כי אם זכרתני וגו 04:07 0.73 MB הורד
576. 09-62 מ פ' טו כי גנוב גנבתי 03:40 0.65 MB הורד
577. 09-63 מ פ' טז וירא שר האופים כי טוב 01:58 0.36 MB הורד
578. 09-64 מ פ' יח זה פתרונו 00:45 0.15 MB הורד
579. 09-65 מ פ' כג ולא זכר שר המשקים וגו 01:53 0.35 MB הורד
580. 10-01 מא פ' א ויהי מקץ 12:01 2.09 MB הורד
581. 10-02 מא פ' א ופרעה חולם 09:29 1.65 MB הורד
582. 10-03 מא פ' ב מן היאור עולות וגו 04:20 0.77 MB הורד
583. 10-04 מא פ' ג עולות אחריהן מן היאור 01:26 0.27 MB הורד
584. 10-05 מא פ' ז ויקץ וגו והנה חלום 03:06 0.55 MB הורד
585. 10-06 מא פ' ח ואין פותר אותם וגו 08:53 1.55 MB הורד
586. 10-07 מא פ' ט וידבר שר וגו לאמר וגו 07:25 1.29 MB הורד
587. 10-08 מא פ' טו ואני שמעתי וגו 05:56 1.04 MB הורד
588. 10-09 מא פ' טו ופותר אין אותו 01:50 0.34 MB הורד
589. 10-10 מא פ' יז ויען יוסף לאמר וגו 09:34 1.67 MB הורד
590. 10-11 מא פ' כה את אשר האלוקים וגו 03:42 0.66 MB הורד
591. 10-12 מא פ' כז יהיו שבע שני רעב 08:03 1.40 MB הורד
592. 10-13 מא פ' לב ועל השנות וגו 03:55 0.70 MB הורד
593. 10-14 מא פ' לג ועתה ירא וגו 02:25 0.44 MB הורד
594. 10-15 מא פ' לג איש נבון וחכם 01:03 0.20 MB הורד
595. 10-16 מא פ' לד יעשה פרעה 08:15 1.44 MB הורד
596. 10-17 מא פ' לו לשבע שני הרעב אשר וגו 01:31 0.28 MB הורד
597. 10-18 מא פ' לח הנמצא כזה וגו 03:17 0.59 MB הורד
598. 10-19 מא פ' לט אין נבון וגו 01:36 0.30 MB הורד
599. 10-20 מא פ' מג אברך ונתון וגו 01:10 0.22 MB הורד
600. 10-21 מא פ' מד אני פרעה ובלעדך וגו 02:08 0.39 MB הורד
601. 10-22 מא פ' מו ויעבור בכל ארץ מצרים 01:24 0.26 MB הורד
602. 10-23 מא פ' מח ויקבוץ את כל וגו 01:44 0.32 MB הורד
603. 10-24 מא פ' מט עד כי חדל וגו 02:39 0.48 MB הורד
604. 10-25 מא פ' נ וליוסף יולד וגו 01:35 0.29 MB הורד
605. 10-26 מא פ' נ בטרם תבא שנת וגו 14:56 2.59 MB הורד
606. 10-27 מא פ' נד ותחלינה וגו 03:41 0.65 MB הורד
607. 10-28 מא פ' נו ויפתח יוסף את כל 04:40 0.82 MB הורד
608. 10-29 מב פ' ב ונחיה ולא נמות 03:02 0.54 MB הורד
609. 10-30 מב פ' ג אחי יוסף 01:17 0.24 MB הורד
610. 10-31 מב פ' ג עשרה 05:43 1.00 MB הורד
611. 10-32 מב פ' ה ויבואו בני ישראל וגו 03:47 0.67 MB הורד
612. 10-33 מב פ' ו הוא השליט הוא וגו 02:06 0.38 MB הורד
613. 10-34 מב פ' ז וירא יוסף את אחיו 04:09 0.73 MB הורד
614. 10-35 מב פ' ח ויכר יוסף וגו 04:36 0.81 MB הורד
615. 10-36 מב פ' ט ויזכור יוסף וגו 02:41 0.48 MB הורד
616. 10-37 מב פ' י ויאמרו לא אדוני וגו 02:05 0.38 MB הורד
617. 10-38 מב פ' יא כולנו בני איש וגו 04:13 0.75 MB הורד
618. 10-39 מב פ' יא לא היו עבדיך וגו 01:14 0.23 MB הורד
619. 10-40 מב פ' יב ויאמר לא כי וגו 01:48 0.33 MB הורד
620. 10-41 מב פ' יג ויאמרו שנים וגו 02:14 0.40 MB הורד
621. 10-42 מב פ' יג הוא אשר דברתי 03:44 0.66 MB הורד
622. 10-43 מב פ' טו בזאת תבחנו 02:50 0.51 MB הורד
623. 10-44 מב פ' טז שלחו מכם אחד וגו 02:58 0.53 MB הורד
624. 10-45 מב פ' יט אם כנים אתם וגו 05:29 0.96 MB הורד
625. 10-46 מב פ' כ ויאמנו דבריכם ןלא תמותו 02:25 0.44 MB הורד
626. 10-47 מב פ' כא ויאמרו וגו אבל עד או ירצה עז'ה להיות שראו 08:18 1.45 MB הורד
627. 10-48 מב פ' כא ויאמרו וגו אבל עד סוף האוחה'ק 10:04 1.75 MB הורד
628. 10-49 מב פ' כב ויען ראובן אותם וגו(חסר כמה מילים) 07:49 1.36 MB הורד
629. 10-50 מב פ' כג והם לא ידעו כי המליץ בינותם 08:28 1.48 MB הורד
630. 10-51 מב פ' כד ויקח מאתם את שמעון 01:44 0.32 MB הורד
631. 10-52 מב פ' כה ולהשיב כספיהם 03:23 0.60 MB הורד
632. 10-53 מב פ' כו וישאו וגו את וגו וילכו 00:50 0.17 MB הורד
633. 10-54 מב פ' לז לאמר את שני בני וגו 08:12 1.43 MB הורד
634. 10-55 מב פ' לז תנה אותו על ידי 00:58 0.19 MB הורד
635. 10-56 מב פ' לח כי אחיו וגו והוא לבדו 05:37 0.99 MB הורד
636. 10-57 מג פ' ב כאשר כלו 03:30 0.62 MB הורד
637. 10-58 מג פ' ג ויאמר אליו יהודה לאמר 06:26 1.13 MB הורד
638. 10-59 מג פ' ג לא תראו פני וגו 03:44 0.66 MB הורד
639. 10-60 מג פ' ח ונחיה ולא נמות 03:23 0.60 MB הורד
640. 10-61 מג פ' ח גם אנחנו 07:36 1.33 MB הורד
641. 10-63 מג פ' כג שלם לכם וגו 02:06 0.38 MB הורד
642. 10-64 מג פ' כג מתן לכם מטמון 02:24 0.43 MB הורד
643. 10-65 מג פ' כד ויבא האיש האנשים וגו 03:03 0.54 MB הורד
644. 10-67 מג פ' כז וישאל להם לשלום וגו 00:51 0.17 MB הורד
645. 10-68 מג פ' כז השלום אביכם הזקן וגו 03:06 0.55 MB הורד
646. 10-69 מד פ' א_ב מלא וגו ואת גביעי וגו 04:14 0.75 MB הורד
647. 10-70 מד פ' ה הלא זה וגו 04:29 0.79 MB הורד
648. 10-71 מד פ' ה הרעותם אשר עשיתם 05:53 1.03 MB הורד
649. 10-72 מד פ' ז למה ידבר וגו 09:09 1.59 MB הורד
650. 10-73 מד פ' ט אשר ימצא וגו 01:24 0.26 MB הורד
651. 10-74 מד פ' י ויאמר גם עתה וגו 06:48 1.19 MB הורד
652. 10-75 מד פ' טו הלא ידעתם כי נחש וגו 03:31 0.63 MB הורד
653. 10-76 מד פ' טז מה נאמר לאדוני 02:43 0.49 MB הורד
654. 10-77 מד פ' טז גם אנחנו 04:05 0.72 MB הורד
655. 10-78 מד פ' יז חלילה לי וגו 03:55 0.70 MB הורד
656. 11-01 מד פ' יח ויגש אליו עד עוד ירצה כי כמוך וגו ע'ד 17:46 3.07 MB הורד
657. 11-02 מד פ' יח ויגש אליו עד ואומרו בי אדוני נתכוון לג דב 11:37 2.02 MB הורד
658. 11-03 מד פ' יח ויגש אליו עד סוף האוחה'ק 09:04 1.58 MB הורד
659. 11-04 מד פ' יט אדוני שאל וגו לאמר 06:59 1.22 MB הורד
660. 11-05 מד פ' כח אך טרוף וגו 04:42 0.83 MB הורד
661. 11-06 מד פ' לג ישב נא עבדך 01:47 0.33 MB הורד
662. 11-07 מד פ' לד כי איך אעלה וגו 05:55 1.04 MB הורד
663. 11-08 מה פ' א ולא יוכל יוסף להתאפק 03:14 0.58 MB הורד
664. 11-09 מה פ' א בהתודע יוסף וגו 02:50 0.51 MB הורד
665. 11-10 מה פ' ד ויאמר יוסף וגו 01:41 0.31 MB הורד
666. 11-11 מה פ' ד אני יוסף אחיכם וגו 04:19 0.76 MB הורד
667. 11-12 מה פ' ה ועתה על תעצבו וגו 07:44 1.35 MB הורד
668. 11-13 מה פ' ח ועתה לא אתם וגו 07:06 1.24 MB הורד
669. 11-14 מה פ' טו ויבך עליהם ואחרי כן דברו וגו 03:17 0.59 MB הורד
670. 11-15 מה פ' טז והקול נשמע וגו לאמר וגו 01:45 0.32 MB הורד
671. 11-16 מה פ' טז וייטב בעיני וגו 00:47 0.16 MB הורד
672. 11-17 מה פ' יז זאת עשו 04:05 0.72 MB הורד
673. 11-18 מה פ' כג ולאביו שלח כזאת וגו 04:42 0.83 MB הורד
674. 11-19 מה פ' כג ועשר וגו לאביו וגו 02:25 0.44 MB הורד
675. 11-20 מה פ' כד וישלח את אחיו 05:53 1.03 MB הורד
676. 11-21 מה פ' כו ויגידו לו לאמר עד ראיתי לתת לב בענין יוסף 08:25 1.47 MB הורד
677. 11-22 מה פ' כו ויגידו לו לאמר עד ונראה כי טעמו של יוסף ט 05:35 0.98 MB הורד
678. 11-23 מה פ' כו ויגידו לו לאמר עד סוף האוחה'ק 13:26 2.33 MB הורד
679. 11-24 מו פ' ד אל תירא וגו כי לגוי וגו עד ולהשכיל על דבר 10:06 1.76 MB הורד
680. 11-25 מו פ' ד אל תירא וגו כי לגוי וגו עד סוף האוחה'ק 11:11 1.94 MB הורד
681. 11-26 מו פ' ה אנוכי ארד עמך מצרימה וגו עד אכן אשכילך כי 06:01 1.05 MB הורד
682. 11-27 מו פ' ה אנוכי ארד עמך מצרימה וגו עד עוד יכוון באומ 10:55 1.90 MB הורד
683. 11-28 מו פ' ה אנוכי ארד עמך מצרימה וגו עד סוף האוחה'ק 08:27 1.47 MB הורד
684. 11-29 מו פ' ה ויוסף ישית ידו וגו 03:31 0.63 MB הורד
685. 11-30 מו פ' ז ויקחו את מקניהם וגו 04:53 0.86 MB הורד
686. 11-31 מו פ' ח בניו וגו לבני וגו 11:23 1.98 MB הורד
687. 11-32 מו פ' ט ואלה שמות וגו עד והנכון בפשט הכתובים הוא 09:55 1.72 MB הורד
688. 11-33 מו פ' ט ואלה שמות וגו עד גם נתחכם הכתוב להעירך 11:21 1.97 MB הורד
689. 11-34 מו פ' ט ואלה שמות וגו עד סוף האוחה'ק 09:36 1.67 MB הורד
690. 11-35 מו פ' יג ובני יהודה ער ואונן וגו 10:27 1.82 MB הורד
691. 11-36 מו פ' לא ויאמר וגו אמותה הפעם וגו 08:46 1.53 MB הורד
692. 11-37 מז פ' א אבי ואחי וגו 02:51 0.51 MB הורד
693. 11-38 מז פ' ה ויאמר פרעה וגו לאמר וגו עד וצד השבח הוא כ 15:35 2.70 MB הורד
694. 11-39 מז פ' ה ויאמר פרעה וגו לאמר וגו עד סוף האוחה'ק 11:25 1.98 MB הורד
695. 11-40 מז פ' ו במיטב הארץ וגו ישבו בארץ גושן 07:09 1.25 MB הורד
696. 11-41 מז פ' ז ויעמידהו לפני פרעה 05:06 0.90 MB הורד
697. 11-42 מז פ' יג ולחם אין וגו 03:14 0.58 MB הורד
698. 11-43 מז פ' יד וילקט וגו 01:03 0.20 MB הורד
699. 11-44 מז פ' טו ולמה נמות וגו כי אפס כסף וגו 10:40 1.85 MB הורד
700. 11-45 מז פ' יח לא נכחד מאדוני וגו 16:05 2.78 MB הורד
701. 11-46 מז פ' כג הן קניתי אתכם היום עד ויש להעיר בדבר אחר 11:07 1.93 MB הורד
702. 11-47 מז פ' כג הן קניתי אתכם היום עד סוף האוחה'ק 08:09 1.42 MB הורד
703. 11-48 מז פ' כד חמישית לפרעה וגו 03:51 0.68 MB הורד
704. 11-49 מז פ' כה והיינו עבדים לפרעה 02:57 0.53 MB הורד
705. 11-50 מז פ' כז וישב בארץ מצרים וגו 05:10 0.91 MB הורד
706. 12-01 מז פ' כח ויחי יעקב עד ובזה תלך לבטח להשכיל טעם 14:31 2.52 MB הורד
707. 12-02 מז פ' כח ויחי יעקב עד זולתי בזמנים מועטים אשר רשם 07:40 1.34 MB הורד
708. 12-03 מז פ' כח ויחי יעקב עד סוף האוחה'ק 10:10 1.77 MB הורד
709. 12-04 מז פ' כח ויחי יעקב בארץ מצרים עד וטעם אומרו ויהי ל 15:55 2.76 MB הורד
710. 12-05 מז פ' כח ויחי יעקב בארץ מצרים עד סוף האוחה'ק 13:00 2.25 MB הורד
711. 12-06 מז פ' כט ויקרבו ימי וגו עד גם האיר למול עינינו תשו 12:38 2.19 MB הורד
712. 12-07 מז פ' כט ויקרבו ימי וגו עד הן הנה הדברים הנאמרים ב 08:27 1.47 MB הורד
713. 12-08 מז פ' כט ויקרבו ימי וגו עד גם בזה הרוחנו מה שאנו ר 08:03 1.41 MB הורד
714. 12-09 מז פ' כט ויקרבו ימי וגו עד גם בהקדמה זו הרוחנו כונ 06:58 1.22 MB הורד
715. 12-10 מז פ' כט ויקרבו ימי וגו עד סוף האוחה'ק 10:01 1.74 MB הורד
716. 12-11 מז פ' כט ויקרא לבנו ליוסף וגו 12:37 2.19 MB הורד
717. 12-12 מז פ' כט אם נא מצאתי חן 10:25 1.81 MB הורד
718. 12-13 מז פ' כט שים נא 08:37 1.50 MB הורד
719. 12-14 מז פ' כט ועשית עמדי חסד ואמת עד עוד יתבאר הכתוב 10:24 1.81 MB הורד
720. 12-15 מז פ' כט ועשית עמדי חסד ואמת עד סוף האוחה'ק 12:29 2.16 MB הורד
721. 12-16 מז פ' כט אל נא תקברינו וגו 06:26 1.13 MB הורד
722. 12-17 מז פ' ל ויאמר אנוכי אעשה וגו 05:37 0.99 MB הורד
723. 12-18 מז פ' לא ויאמר השבעה לי 04:56 0.87 MB הורד
724. 12-19 מח פ' א שני בניו עמו את וגו 05:17 0.93 MB הורד
725. 12-20 מח פ' ד הנני מפרך וגו 02:23 0.43 MB הורד
726. 12-21 מח פ' ה ועתה שני בניך וגו 02:04 0.38 MB הורד
727. 12-22 מח פ' ו ומלדתך אשר וגו 11:45 2.04 MB הורד
728. 12-23 מח פ' ז ואני בבואי מפדן וגו 09:14 1.61 MB הורד
729. 12-24 מח פ' ח וירא ישראל וגו 05:11 0.91 MB הורד
730. 12-25 מח פ' ט אשר נתן לי וגו 03:36 0.64 MB הורד
731. 12-26 מח פ' י ועיני ישראל וגו 03:43 0.66 MB הורד
732. 12-27 מח פ' יד שכל את ידיו כי וגו 04:29 0.79 MB הורד
733. 12-28 מח פ' טו ויברך את יוסף 03:21 0.60 MB הורד
734. 12-29 מח פ' טו ויאמר האלוקים וגו 03:09 0.56 MB הורד
735. 12-30 מח פ' טז המלאך הגואל וגו 03:21 0.60 MB הורד
736. 12-31 מח פ' טז ויקרא בהם שמי וגו 13:13 2.29 MB הורד
737. 12-32 חסר מח פ' טז וידגו לרב וגו-מט פ' ד פחז כמ 00:01 0.02 MB הורד
738. 12-33 מט פ' ד פחז כמים וגו 13:13 2.29 MB הורד
739. 12-34 מט פ' ה שמעון ולוי וגו 10:42 1.86 MB הורד
740. 12-35 מט פ' ו בסודם וגו 08:31 1.48 MB הורד
741. 12-36 מט פ' ו ברצונם וגו 01:20 0.25 MB הורד
742. 12-37 מט פ' ז ארור אפם וגו כי עז 03:07 0.56 MB הורד
743. 12-38 מט פ' ח יהודה אתה וגו 03:45 0.67 MB הורד
744. 12-39 מט פ' ט גור אריה וגו עד ויש לך לדעת כי אם 14:36 2.53 MB הורד
745. 12-40 מט פ' ט גור אריה וגו עד סוף האוחה'ק 14:31 2.52 MB הורד
746. 12-41 מט פ' יא אוסרי לגפן וגו עד או יאמר עז'ה שהכתוב 05:56 1.04 MB הורד
747. 12-42 מט פ' יא אוסרי לגפן וגו עד סוף האוחה'ק 11:57 2.07 MB הורד
748. 12-43 מט פ' יא כבס ביין וגו 13:22 2.32 MB הורד
749. 12-44 מט פ' יב חכלילי עיניים וגו 04:26 0.78 MB הורד
750. 12-45 מט פ' יד יששכר וגו 09:15 1.61 MB הורד
751. 12-46 מט פ' טז דן ידין וגו 02:27 0.44 MB הורד
752. 12-47 מט פ' יט גד גדוד וגו 04:24 0.78 MB הורד
753. 12-48 מט פ' כ מאשר שמנה וגו 00:54 0.18 MB הורד
754. 12-49 מט פ' כב בן פורת יוסף 03:09 0.56 MB הורד
755. 12-50 מט פ' כג וימררו ורבו וגו 07:31 1.31 MB הורד
756. 12-51 מט פ' כה מקל אביך וגו 07:18 1.28 MB הורד
757. 12-52 מט פ' כז בנימין זאב יטרף 03:27 0.61 MB הורד
758. 12-53 מט פ' כח כל אלה שבטי וגו 02:42 0.49 MB הורד
759. 12-54 מט פ' כח אשר דבר וגו 05:07 0.90 MB הורד
760. 12-55 מט פ' כח אשר כברכתו 01:02 0.20 MB הורד
761. 12-56 מט פ' כח ברך אותם וגו 00:50 0.16 MB הורד
762. 12-57 מט פ' כט ויצו אותם וגו 01:17 0.24 MB הורד
763. 12-58 מט פ' לא שמה קברו וגו 01:32 0.29 MB הורד
764. 12-59 מט פ' לב מקנה השדה וגו 04:47 0.84 MB הורד
765. 12-60 מט פ' לג ויכל יעקב לצוות וגו 02:13 0.40 MB הורד
766. 12-61 נ פ' א וישק לו 00:51 0.17 MB הורד
767. 12-62 נ פ' ב ויחנטו הרופאים 02:30 0.45 MB הורד
768. 12-63 נ פ' ד אל בית פרעה לאמר 01:29 0.28 MB הורד
769. 12-64 נ פ' ד אם נא מצאתי 00:39 0.13 MB הורד
770. 12-65 נ פ' ד דברו נא 00:19 0.08 MB הורד
771. 12-66 נ פ' ד באזני פרעה לאמר 00:19 0.08 MB הורד
772. 12-67 נ פ' ה השביעני לאמר 01:45 0.32 MB הורד
773. 12-68 נ פ' יג וכל העולים וגו 02:00 0.36 MB הורד
774. 12-69 נ פ' יד לו ישטמנו וגו 02:01 0.37 MB הורד
775. 12-70 נ פ' טו ויצו אל יוסף וגו(חסר לבסוף 00:54 0.18 MB הורד
776. 12-71 חסר נ פ' יח_יט 01:03 0.20 MB הורד

פרטים

01-בראשית-אור החיים

מידע נוסף

Image Code MP3-000647F+
multi CD No
Minimum Quantity For Donation 5
test_price לא

רשום סקירה שלך

אתה סוקר: 01-בראשית-אור החיים

השתמש ברווחים בכדי להפריד את התגים. השתמש ב (') במשפטים